Biografi Pimpinan Maskumambang Gresik

April 2, 2008 pukul 4:45 am | Ditulis dalam Profil Pondok | 1 Komentar

A. KH.Abdul Djabbar.
K.H. Abdul Djabbar dilahirkan pada tahun 1241 H.Ayah beliau, Kadiyun masih keturunan Sultan Hadiwijaya alias Jaka Tingkir. Nama kecil beliau adalah Abidin yang oleh lidah jawa diucapkan menjadi Ngabidin

Setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya pada kantor Kabupaten Sidayu, beliau pergi ke Sidoarjo, tepatnya di Desa Ngelom Sepanjang untuk menuntut ilmu.. Setelah cukup menuntut ilmu beliau pun kembali dan menikah dengan Mbah Nursimah, putri Kyai Idris, Kebondalem Bourno Bojonegoro.

Mereka berdua kemudian mengarungi kehidupan berumah tangga dengan keluar masuk hutan rimba di daerahnya dengan pakaian yang sama, tanpa merasa khawatir ataupun takut. Bersama istri beliau, kemudian beliau membuka sebidang tanah yang masih berupa hutan kecil penuh dengan semak belukar serta pepohonan yang besar dan tinggi di tengah-tengah Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur (+ 40 km arah barat laut Kota Surabaya).

Setelah beliau berhasil membuka dan membersihkan daerah itu, didirikanlah sebuah rumah yang sederhana untuk tempat tinggal sebagai suami istri. Selang beberapa tahun kemudian mereka berdua kemudian menunaikan ibadah hajinya dan baru pulang setelah dua tahun. Sekembalinya dari Mekah beliau mendirikan sebuah langgar dan tiga kamar tempat mengajar putra-putrinya serta penduduk sekitarnya.

Pada tahun 1907 M. bertepatan dengan tahun 1325 H. K.H. Abdul Djabbar berpulang ke Ramatullah dala usia 84 tahun.dan kepemimpinan pesantren diteruskan K.H. Moch. Faqih yang terkenal dengan sebutan Kyai Faqih Maskumambang.

B. K.H. Moch. Faqih.
K.H. Moch. Faqih adalah putra keempat K.H. Abdul Djabbar. Beliau memimpin Pesantren Maskumambang mulai tahun 1325H. sampai 1353 H. Beliau seorang ulama besar yang terkenal di pulau Jawa, bahkan sampai keluar Jawa. Beliau ahli dalam bidang Ilmu Tafsir, Tauhid, Fiqih, Nahwu dan Balaghah, Mantiq, Ushul Fiqih dan lain-lain. Beliau sangat aktif dalam mengajar. Beliau juga menulis beberapa buku. Salah satu buku karya beliau yang masih dapat dibaca adalah “Al-Mandzumah Al-Dailah fi Awaili Al-Asyhur Al-Qamariyah” yang berisi tentang ilmu falaq [astronomi].Buku yang terdiri dari dua teks, yakni teks. pertama berupa nadzam, sedang teks kedua berisi natsar (prosa).ini ditemukan pada koleksi K.H. Abdul Hadi (pengasuh Pondok Pesantren Langitan tahun 1921-1971), sebagai salah satu buku yang diajarkan kepada beliau ketika belajar kepada K.H. Faqih Maskumambang pada tahun 1930

Penulisan buku yang terdiri dari nadhom dan prosa ini menunjukkan bahwa beliau telah mengadakan pendidikan ilmu fisika astronomi dengan cara yang menyenangkan.Beliau juga menjadikan agama mampu melintasi ilmu fisika-astronomi, iimu sosial pendidikan dan ilmu-ilmu humaniora [sastrra].Dan pendidikan dengan cara yang menyenangkan ini telah tertata rapi di Pesantren Maskumambang tempo dulu.

Kemasyhuran dan kedalaman pengetahuan beliau tersebut menjadikan Pondok Pesantren Maskumambang sangat terkenal dan santri-santrinya pun berdatangan dari pelbagai daerah.

Pada tahun 1937 M. bertepatan dengan tahun 1353 H. K.H. Moch. Faqih berpulang ke Rahmatullah dalam usia 80 tahun dan kepemimpinan Pondok Pesantren Maskumambang diteruskan oleh putra beliau yang keempat yaitu K.H. Ammar Faqih.

C. K.H. Ammar Faqih
K.H. Ammar Faqih lahir di kampung Maskumambang pada tanggal 8 Desember 1902 M. Beliau adalah cucu K.H. Abdul Djabbar dari putranya yang bernama K.H. Faqih bin K.H. Abdul Djabbar. Beliau belajar ilmu agama langsung kepada ayahnya. Pada usia 23 tahun (tahun 1925) beliau mulai menghafal al-Qur’an, dan hanya dalam waktu 7 (tujuh) bulan beliau sudah hafal 30 juz. Pada tahun 1926 beliau menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah selama dua tahun untuk memperdalam ilmu agama Islam.Pada tahun 1931 beliau belajar ilmu falaq kepada KH. Mansur di Madrasah Falakiyah Jakarta. Kemudian pada tahun 1943 beliau mengikuti latihan para kyai di Jakarta selama 20 hari .

Di samping bergulat dalam dunia pendidikan,sebagai pemimpin pesantren beliau juga berperan aktif pada kehidupan social kemasyarakatan lainnya.Ternyata peran yang dimainkannya ini ditengarai mengancam misi Jepang di tanah air. Akibatnya, segala aktifitas beliau senantiasa diawasi dan dicurigai, bahkan selama beberapa bulan beliau ditahan di penjara Jepang.

Pada masa revolusi fisik kompleks Pondok Pesantren Maskumambang yang dipimpinnya digunakan sebagai tempat latihan dan markas para pejuang kemerdekaan yang mundur dari daerah Lamongan, Gresik dan Surabaya.Akibatnya, kegiatan pendidikan di pesantren agak terabaikan, sekalipun tidak berhenti sama sekali.

Sejak sebelum Indonesia Merdeka, beliau sudah aktif dalam kegiatan da’wah Islam. Setelah Indonesia merdeka, seiring dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah tentang kebebasan mendirikan partai, beliaupun ikut memasuki dunia politik praktis., yaitu Partai Masyumi. Di Partai Masyumi ini beliau memulai karir politiknya sebagai pimpinan anak cabang Partai Masyumi di Dukun. Kemudian pada tahun 1959 terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Surabaya (sekarang Kabupaten Gresik). Selanjutnya ditunjuk menjadi anggota Majelis Syuro Masyumi Pusat. Namun setelah dalam tubuh partai terjadi perpecahan dengan sesama ummat Islam beliau mengundurkan diri dan selanjutnya hanya mencurahkan tenaganya untuk mengasuh pondok pesantren sampai akhir hayatnya.

Selama hidup beliau, beliau banyak mencurahkan fikirannya untuk kemajuan ummat Islam. Beliau banyak mengulas persoalan aqidah, disamping persoalan-persoalan lainnya, seperti fiqih, filsafat dan lain-lain.

Pokok-pokok fikiran beliau tersebut beliau tulis dalam beberapa kitab dengan menggunakan Bahasa Arab dan Jawa (pegon).Salah satu tulisan beliau berjudul Tuhfatul ummah fil ‘aqaaid wa raddi mafaasid, diterbitkan di Mesir dengan disertai sambutan dari ulama-ulama Mesir.

Beberapa buku karya beliau yang lain adalah Falsafah Ketuhanan, Shilatul Ummah, Hidayatul Ummah, Tahdidu Ahlis Sunnah wal Jama’ah. Ar Raddu wan Nawadir, Al-Fashlul Mubin, Nurul Islam, Al-Hujjatul Balighah.

Falsafah Ketuhanan merupakan sebuah buku kecil berbahasa Indonesia yang mengupas masalah ketuhanan dan agama. Dalam buku tersebut beliau membagi hujjah (argumentasi) menjadi dua, yaitu hujjah naqliyah (argumentasi normative) dan hujjah aqliyah (argumentasi nalar).Argumentasi nalar meliputi debat (jadal) , Khathabah, Syi’ir, dan Burhan. Buku tersebut diterbitkan oleh penerbit Pendawa pada tahun 1955. Menilik tahun penerbitan buku tersebut, diduga bahwa hasil pemikiran tersebut adalah mempunyai kaitan erat dengan dasar Negara

Shilatul Ummah, sebuah kitab yang masih dalam bentuk manuskrip yang ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa (Arab Pegon) berisi uraian tentang sebab-sebab perpecahan yang menimpa ummat Islam.Menurut beliau penyebab perpecahan yang terjadi di kalangan ummat Islam adalah karena ummat Islam kurang mematuhi Al-Qur’an dan As-Sunnah serta mengabaikan pemikiran ulama. Buku tersebut diterbitkan oleh Balai Kursus Kilat, tanggal 19 Rajab 1379 H. atau 18 Januari 1960 M.

Hidayatul Ummah yang oleh K.H. Adenan Nur dan K.H. Bey Arifin diterjemahkan dengan judul Jadilah Mu’min Sejati berisi uraian tentang pokok-pokok keimanan kepada Allah SWT.

Tahdidu Ahli Sunnah wal Jamaah, sebuah buku berbahasa Arab ditulis dalam rangka memberi jawaban pertanyaan tertulis dari salah seorang guru agama yang pada pokoknya mengharapkan jawaban tentang definisi ahli sunnah wal jamaah dan perihal perlunya bermadzhab bagi orang yang belum sampai pada tingkat ijtihad.Buku ini selesai ditulis pada pertengahan bulan Jumadil Ula tahun 1381 H dan dimuat secara berturut-turut pada Majalah Al Muslimun dari edisi nomor 110 sampai 117.

Pada hari Selasa malam Rabu tanggal 25 Agustus 1965 M. K.H. Ammar Faqih berpulang ke Rahmatullah. Sebelum berpulang ke Rahmatullah beliau telah menyerahkan kepemimpinan pesantren kepada menantu beliau yang kedua, yaitu K.H. Nadjih Ahjad.

D. K.H. Nadjih Ahjad
KH. Nadjih Ahjad dilahirkan di Blimbing Paciran Lamongan pada tanggal 19 Maret 1936 dari pasangan suami istri KH.Mohammad Ahjad dengan Ning Suhandari

Ayah beliau masih kerabat KH.Abdul Djabbar, karena nenek beliau, Ngapiyani adalah adik kandung KH.Abdul Djabbar.

Pada tahun 1948 beliau pindah ke Maskumambang mengikuti sang ibu.Mulai saat itu beliau banyak memperoleh pendidikan agama langsung dari KH.Amar Faqih .Bahkan akhirnya beliau dinikahkan dengan salah seorang putri KH.Amar Faqih bernama Dlohwah.

Pada tahun 1958, beliau mengusulkan perubahan kelembagaan dengan memprakarsai berdirinya yayasan pengelola Pondok Pesantren Maskumambang yang bernama Yayasan Kebangkitan Ummat Islam (YKUI) dengan Akte Notaris Gusti Djohan tanggal 4 Maret 1958.

Di samping mengasuh para santri di Pesantren, beliau juga aktif melakukan da’wah/amar bil ma’ruf nahi anil munkar dalam rangka mengembangkan faham pembaruan (tajdid) serta memberantas syirik, bid’ah dan khurafat

Karya tulis beliau yang sempat diterbitkan di antaranya
Iman Jalan menuju Hidup Sukses

At-Tibyan fi ahkamil ‘Amaliyah.

At-Tibyan fil ‘Aqaid.

Al-Jami’ush Shaghir (5 Jilid) terjemahan.

Hajjatur Rasul

Kitab Jenazah.

Al Bayan li Hidayatish shibyan

Ta’tsirat kitabut Tauhid

Partai Lintas Agama dalam Perspektif Islam.

Dan lain-lain.

Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, antara lain ;
Ketua Partai Masyumi Kabupaten Gresik.

Anggota DPRD Kabupaten Gresik

Ketua Wilayah Partai Bulan Bintang Propinsi Jawa Timur.Anggota DPR/MPR RI (1999 – 2004 )

Ketua Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Propinsi Jawa Timur

Penasehat Yayasan Dana Sosial Al Falah ,

Anggota Majelis Fatwa Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia

Wakil Ketua Dewan Pembina Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Pusat

Iklan

1 Komentar »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. lillaahi darruhum… wa jazaahumullaahu ‘annaa wa ‘an jamii’il muslimiina khairan katsiiran.

    (Nidhol, murid Maskumambang)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.
Entries dan komentar feeds.

%d blogger menyukai ini: